To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Prosiect Glan y Môr Bae Colwyn

 Mae Prosiect Glan y Môr Bae Colwyn wedi gweld buddsoddiad mawr mewn ailddatblygu glan y môr y dref, gan ddiogelu'r dref a'r isadeiledd rhag bygythiad y môr a’r newid hinsawdd a ragwelir am flynyddoedd i ddod. Mae'r prosiect yn ymestyn dros 2.3 milltir ar y promenâd o Lanfa’r Rhos yn Llandrillo yn Rhos, tua'r dwyrain i Beach Road, Hen Golwyn.

Mae'r prosiect yn cyfuno adnewyddu amddiffynfeydd arfordirol gyda gwelliannau adfywio i’r promenâd, gan greu glan y môr modern, cynaliadwy a deniadol, a fydd yn ased anferth i'r gymuned leol ac yn atyniad allweddol i ymwelwyr.

Roedd cam cyntaf gwelliannau i amgylchedd Glan y Môr Bae Colwyn yn ffurfio rhan o brosiect mwy i adfywio Trefi Arfordirol a dderbyniodd fuddsoddiad gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. 

Cyfanswm Cost y Prosiect: £11.3m
Grant Cronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop o Raglen Gydgyfeirio 2007-2013: £5.9m

Roedd cam hwn y gwaith yn cynnwys adeiladu Porth Eirias a chreu traeth parhaol fel rhan o’r gwaith amddiffyn yr arfordir. Gwelodd y gwaith a gwblhawyd yn ystod 2014 estyniad o'r traeth parhaol hwn, yn ogystal â gwelliannau helaeth i'r promenâd rhwng Porth Eirias a'r Pier, mae hyn wedi arwain at well mynediad i'r traeth ar gyfer pob defnyddiwr. Mae'r cysylltiad rhwng y dref a'r glan môr hefyd wedi cael gwaith gwella i wneud y mwyaf o effaith adfywio’r Prosiect ar Ganol y Dref ei hun.

Mae'r Prosiect yn ymrwymedig i weithredu'r safonau amgylcheddol uchaf ac ymrwymo i fynd ar ôl atebion dylunio a dulliau adeiladu cynaliadwy pryd bynnag y bo’n ymarferol. Arweiniodd hyn at gam cyntaf y Prosiect yn cael gradd CEEQUAL o 'Da Iawn' a'r ail gam yn cael 'Rhagorol'. Mae Porth Eirias hefyd wedi derbyn gradd BREEAM rhagorol, sy'n dangos bod dylunio, adeiladu a gweithredu'r adeilad yn cydymffurfio â'r safonau uchaf o ran cynaliadwyedd.  Dyfarnwyd i’r Prosiect hefyd wobr Arloesi ICE yn Haf 2014 am y dull sydd wedi gweld cyfuno uwchraddio Amddiffynfeydd yr Arfordir a Gwelliannau Amgylcheddol.

Bydd camau pellach o'r prosiect yn y dyfodol yn gweld parhad o'r gwelliannau promenâd yn ogystal ag uwchraddio parhaus o'r mecanweithiau Amddiffyn yr Arfordir. Mae’r glan môr modern, hygyrch a deniadol hwn yn hanfodol i adfywiad parhaus Bae Colwyn, gan ddarparu ased gwerthfawr i bobl leol, ond hefyd yn helpu i roi Bae Colwyn yn ôl ar y map fel cyrchfan hyfyw, ddeniadol i ymwelwyr.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.