To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Cyfleoedd masnachol

Mae'r rhaglen adfywio Bywyd y Bae wedi rhoi bywyd newydd i Fae Colwyn.

Mae buddsoddiad sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yn cael ei wthio gan bartneriaeth waith agos gyda Llywodraeth Cymru, wedi codi proffil y dref i farchnadoedd busnes, masnachol ac ymwelwyr.

Mae £12 miliwn ychwanegol o gyllid wedi'i sicrhau gan Lywodraeth Cymru o dan y fenter Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid.

Mae’r holl weithgarwch yma wedi helpu i sicrhau twf mewn busnesau yn buddsoddi ym Mae Colwyn.  Gyda chymaint o dwf, cefnogaeth a buddsoddiad positif yn ei dyfodol, mae rŵan wir yn amser a chyfle gwych i fuddsoddi a lleoli yn y dref. Beth am ymuno â ni?

Canolfan Fusnes Conwy yw’r ganolfan ar gyfer cymorth busnes yng Nghonwy gyda thîm ymroddedig o staff sy’n cefnogi busnesau hen a newydd, yn cynnal digwyddiadau ar gyfer busnesau, eich helpu i ddod o hyd i'r safle cywir ar gyfer eich busnes a darparu cyfleusterau cyfarfod a chynadledda rhagorol.

  • Mae ein tîm ymroddedig yn cefnogi busnesau newydd a busnesau sy'n datblygu trwy ddarparu cyngor busnes a ariennir yn llawn
  • Mae gennym y lle perffaith ar gyfer ystafelloedd hyfforddi a chyfarfod gyda’r holl offer angenrheidiol
  • Mae gennym ni fan agored mawr ar gyfer eich digwyddiadau a chynadleddau
  • Mae gennym ni lawer o ddigwyddiadau, gweithdai, sesiynau rhwydweithio a hyfforddiant ar y gweill, ewch i’r dudalen Digwyddiadau am fwy o wybodaeth.
  • Rydym ni’n darparu mannau swyddfa ac yn cynnig cymorth os ydych chi’n chwilio am adeilad.

Mae cymhellion ariannol pellach a chefnogaeth ar gael gan gynnwys:

Gostyngiad mewn Ardrethi Busnes - Mae nifer o gynlluniau Llywodraeth Cymru yn gweithredu a all helpu eich busnes dorri costau ardrethi busnes. Mae'r rhain yn cynnwys y Cynllun Datblygiadau Newydd, y Cynllun Agored am Fusnes a'r Cynllun Gostyngiad Ardrethi i Fusnesau Bach. Pan fydd cynllun yn cael ei gyflwyno, bydd pob trethdalwyr sy'n disgyn i'r meini prawf cymhwyso yn derbyn hysbysiad a chyfarwyddiadau ysgrifenedig ar sut i wneud cais.  Gellir cael manylion pellach am yr holl gynlluniau hyn yn ogystal â gwybodaeth am bob agwedd arall ar ardrethi busnes yn:  www.conwy.gov.uk/nndr.  Gallwch hefyd gysylltu â'r tîm Trethi Busnes ar 01492 576609 neu e-bostiwch nndr.enquiries@conwy.gov.uk.

Gellir gwneud cynigion i newid y Rhestr Ardrethu 2010 yn uniongyrchol hefyd i'r Swyddog Prisio a’r Prisiwr Dosbarth.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

MTT (Menter Treftadaeth Treflun) - Mae Menter Treftadaeth Treflun yn brosiect adfywio pum mlynedd ffantastig dan arweiniad treftadaeth, a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL), Llywodraeth Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a Cadw.

Nod y rhaglen MTT yw adfer ac adnewyddu arbenigrwydd pedwaredd ganrif ar bymtheg canol tref Bae Colwyn. Mae grantiau sylweddol ar gael ar gyfer gwaith cymwys i adfer nodweddion treftadaeth neu atgyweirio adeiladau hanesyddol pwysig yn y dref ac i ddod â’r lleoedd gwag hyn yn ôl i ddefnydd. Os hoffech chi wybod os gallai adeilad mae gennych ddiddordeb ynddo fod yn gymwys am gymorth grant MTT, cysylltwch â'r tîm MTT ar colwynbaythi@conwy.gov.uk neu 01492 575772.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.