To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Chwaraeon a Gweithgareddau Eraill

Llain Syntheig Canolfan Hamdden Colwyn

Mae'r llain synthetig awyr agored yng Nghanolfan Hamdden Colwyn yn cynnwys cae ag arwyneb astro-turf gyda llifoleuadau yn addas i'w defnyddio drwy gydol y flwyddyn pan fo angen, gan gynnwys misoedd tywyll y gaeaf.

Defnyddir y llain synthetig yn bennaf ar gyfer Pêl-droed a Hoci.

Croesewir archebion ar unrhyw adeg pan fydd y ganolfan ar agor felly cysylltwch â’r  ganolfan hamdden ar gyfer prisiau ac i archebu eich sesiwn. 

Ystafell Ffitrwydd Colwyn

Yn Ystafell Ffitrwydd  Canolfan Hamdden Colwyn  mae 34 darn o offer cardiofasgwlaidd/gwrthiant, ynghyd â dau ardal gyda phwysau rhydd ar wahân. Hefyd mae gan y gampfa Beiriant Radiant, Peiriant Smith ac ardal arbennig i ymestyn y cyhyrau.

Rhoddir pwyslais ar y berthynas rhwng hyfforddwr a'r cleient, gyda phawb sy'n cerdded drwy'r drws yn cael y cyfle i staff dra hyfforddedig a chwbl gymwys i ddyfeisio rhaglen bersonol unigryw ar eu cyfer. Ceir prisiau’r Ystafell Ffitrwydd yma.

Mae'r pris teyrngarwch yn berthnasol i ddeiliaid Cerdyn Ffit Conwy. Gellir eu prynu o unrhyw Ganolfan Hamdden Conwy. Yn ddilys am 12 mis, mae hefyd yn cynnig gostyngiadau o tua 30% oddi ar amrywiaeth enfawr o weithgareddau a llawer o'r cyfleusterau yng nghanolfannau hamdden Conwy. 

Oriau Agor – Mae’r Ystafell Ffitrwydd ar agor rhwng 7am a 10pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, 7am i 5pm ar ddydd Sadwrn a 8.30am i 8pm ar ddydd Sul.

Gwersyll Plant

Mae’r Gwersyll Plant yn ddiwrnod llawn o ofal plant yn ystod gwyliau'r ysgol sy'n cynnwys nofio, chwaraeon, gemau, dawnsio, celf a chrefft a llawer, llawer mwy.

Nofio

Caiff plant eu rhannu'n grwpiau oedran a threulio hanner awr llawn hwyl mewn sesiwn nofio strwythuredig gydag athro cymwysedig. Os yw eich plentyn o dan 8 oed rydym yn gofyn am gadarnhad eu bod yn gallu sychu a gwisgo eu hunain gan na all staff helpu eich plentyn gyda hynny. Os na allant wneud hynny eu hunain yna caniateir i riant/gwarcheidwad i aros i’w helpu nhw.

Chwaraeon

Bydd bob plentyn yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o chwaraeon fel hoci, pêl-rwyd, pêl-droed, dodgeball, pêl-fasged ac athletau.

Gemau

Yng Ngwersyll y Plant mae pob math o gemau yn cael eu chwarae gyda'r plant, megis gemau buarth traddodiadol fel British Bulldog, tip ar linellau, sownd yn y mwd, ynghyd â gêmau eraill fel splat bang, duck, duck, goose, X Factor a Britain’s Got Talent i enwi dim ond rhai!

Ochr yn ochr â'r gweithgareddau strwythuredig, bydd cyfle i’r plant chwarae gemau eu hunain hefyd – dyma weithgaredd lle mae’r plant yn arwain y chwarae ac yn gyfle i ddefnyddio eu dychymyg.

Tydi pob plentyn ddim yn mwynhau rhedeg o gwmpas drwy'r dydd a gall chwarae drwy’r dydd o 8am tan 5pm fod yn flinedig iawn. Felly'n aml iawn bydd y diwrnod yn cael ei rannu’n gymysgedd o weithgareddau  sydd ddim yn cynwys agweddau gweithgar fel celf a chrefft, chwarae gemau a chanu karaoke.

Amser a Lleoliadau

Mae’r Gwersyll Plant yn rhedeg o 8am tan 5pm bob dydd yn ystod gwyliau'r ysgol ar wahân i wyliau'r banc. Mae Canolfan Hamdden Colwyn, Canolfan Hamdden John Bright a Chanolfan Hamdden Abergele i gyd yn rhedeg gwesylloedd plant.

Grŵp Oedran: 5 – 12 oed

Dillad Arbennig: Bydd plant angen gwisgo dillad ac esgidiau addas i redeg o gwmpas

Trefniadau Cinio: Ni ddarperir cinio felly bydd plant angen dod â phecyn cinio, byrbrydau a diodydd ar gyfer y diwrnod. Mae caffi ar y safle yng Nghanolfan Hamdden Colwyn ac felly gall rhieni adael arian i’w plant os ydynt yn dymuno iddynt gael cinio o’r caffi. 

Cost: £16.20 ar gyfer plant gyda cherdyn Ffit dilys a £21.60 ar gyfer plant heb gerdyn ffit.

Ardal Chwarae Ar Olwyn Den Dan, Parc Eirias

Mae Ardal Chwarae Ar Olwyn Den Dan wedi'i leoli ar dir Parc Eirias. Mae'r ardal yn addas ar gyfer BMX, sglefrfyrddau, esgidiau sglefrio a sgwteri. Mae’r cyfleuster yn cynnig y canlynol:

  • 2 Pibell Chwarter
  • Dreif
  • 2 Ramp Meingefn
  • Hanner Pibell Ddwbl
  • Rheiliau Mathru

Cyfleusterau

Gellir cerdded o fewn munud i gaffi a thoiledau yng Nghanolfan Hamdden Colwyn. Hefyd, mae cyfleuster tennis bwrdd ger y parc sglefrio ar gyfer y cyhoedd. Ni ddarperir batiau na pheli.

Yn gyffredinol hefyd mae Parc Eirias yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd chwarae a hamdden.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.