To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Diogelu Data

O ganlyniad i weithrediad y wefan hon ac mewn cysylltiad ag unrhyw wasanaethau a ddarperir, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gael gwybodaeth benodol amdanoch chi. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn nodi'r egwyddorion sy'n llywodraethu ein polisi prosesu a’r defnydd o’r wybodaeth honno. Drwy eich mynediad i’r wefan hon a’r defnydd ohoni, rydych yn cytuno i ni brosesu, storio a defnyddio'r wybodaeth honno yn unol â'r egwyddorion a nodwyd yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Wrth brosesu'r wybodaeth a rowch i ni, rydym yn ymdrechu i gydymffurfio â gofynion y Ddeddf Diogelu Data 1998, yn ogystal â'r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003.

1. Pa wybodaeth a gesglir?

Efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan:

 • eich enw, cyfeiriad post, rhifau ffôn a ffacs, cyfeiriad e-bost, cyfrinair a/neu fanylion y cwmni;
 • gwybodaeth am eich anghenion llety gan gynnwys unrhyw ofynion arbennig
 • gwybodaeth am eich diddordebau personol neu broffesiynol, demograffeg, er mwyn i ni neu ddarparwyr ddarparu gohebiaeth bellach am gynnyrch neu wasanaethau.

Dim ond pan fyddwch yn ei gyflenwi i ni byddwn yn casglu'r wybodaeth hon. Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth gennych, byddwn yn dweud pwy ydym ac yn eich hysbysu o’r pwrpas pam ein bod yn casglu eich gwybodaeth. Os ydym yn casglu gwybodaeth gennych ar ran y darparwyr, byddwn yn nodi y darparwr perthnasol ac egluro ein bod yn gweithredu fel asiant ar ran y darparwr wrth gasglu eich gwybodaeth.

2. Beth ydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth rydym yn ei chasglu?

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth i’ch darparu gyda gwasanaeth gwell, ac yn arbennig am y rhesymau canlynol:

 • cadw cofnodion mewnol;
 • i wella ein gwasanaethau
 • i brosesu eich ymholiadau a wneir drwy gyfrwng y cyfleusterau chwilio a restrir ar ein gwefan ac i ohebu â chi ynglŷn ag ymholiadau o'r fath;
 • i fonitro traffig y safle;
 • I’ch cofrestru ar ein gwefan
 • i gysylltu â chi at ddibenion ymchwil i'r farchnad

Byddwn hefyd yn trosglwyddo'r wybodaeth a rowch i ni i ddarparwyr i'w galluogi i:

 • i wirio manylion sy'n ymwneud ag unrhyw geisiadau am unrhyw wybodaeth neu geisiadau yr ydych yn eu gwneud ar-lein; ac

Efallai y byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost, ffôn, ffacs neu bost, oni bai eich bod wedi cofrestru gyda'r gwasanaeth dewis ffôn/post/ffacs priodol. 

3. Marchnata Uniongyrchol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cyfyngu ar gasglu a defnyddio eich gwybodaeth. Rydym ond yn casglu gwybodaeth o'r fath ag sy'n ofynnol i ddarparu'r safonau uchel o wasanaeth, i roi gwybod i chi am y cynnyrch a'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ac i weinyddu ein busnes.

Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth i roi gwybod i chi am nodweddion newydd, hyrwyddiadau, cynigion arbennig a gwybodaeth arall yr ydym yn credu a fyddai efallai o ddiddordeb i chi drwy'r post, e-bost neu dros y ffôn. Pan fyddwch yn rhoi gwybodaeth i ni, byddwch yn cael y dewis i roi gwybod i ni nad ydych am i'ch gwybodaeth gael ei ddefnyddio at ddibenion marchnata uniongyrchol gennym ni. Os byddwch yn gofyn am yr opsiwn hwn, ni fyddwn yn anfon unrhyw ddeunydd marchnata uniongyrchol atoch. 

Os byddwch yn penderfynu ar unrhyw adeg eich bod yn dymuno derbyn gwybodaeth bellach am sir Conwy, cysylltwch â ni yn baylife@conwy.gov.uk.

4. Gyda phwy gaiff yr wybodaeth hon ei rhannu?

 Efallai y byddwn yn trosglwyddo, datgelu, dosbarthu neu brydlesu eich gwybodaeth bersonol i sectorau a ddewiswyd yn ofalus, oni bai eich bod yn dweud wrthym nad ydych am i hyn ddigwydd, er mwyn y dibenion canlynol:

 • Galluogi ymchwil marchnad cyfrinachol i gael ei gynnal ar ran y benthyciwr posibl.
 • Galluogi bod y gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt yn cael eu darparu 
 • Darparu gwybodaeth ystadegol i drydydd partïon a phartneriaid busnes.
 • Gwella gwasanaethau presennol a chynnig gwasanaethau newydd.

Mae gennych hawl mynediad o dan y Ddeddf Diogelu Data i’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi ar ein cofnodion. Mae'r Ddeddf yn caniatáu i ni godi ffi am y gwasanaeth hwn. Anfonwch e-bost atom yn baylife@conwy.gov.uk i gael mynediad at wybodaeth sydd gennym amdanoch.

Rydych yn cytuno y gallwn ddatgelu unrhyw wybodaeth y gofynnir amdani neu sy’n ofynnol sy'n ymwneud â chi i unrhyw awdurdod rheoleiddio yr ydym yn ddarostyngedig iddynt neu i unrhyw berson mewn grym i fynnu gwybodaeth o'r fath neu dan unrhyw ddeddfiad cyfreithiol neu lle mae trydydd parti wedi darparu i'n boddhad rhesymol gadarnhad ysgrifenedig ei fod yn credu yn wirioneddol ac yn rhesymol bod eich defnydd o'r safle wedi bod yn ddifenwol neu fel arall yn anghyfreithlon a bod datgelu mwy ar eich data yn angenrheidiol:

a) at ddibenion, neu mewn cysylltiad ag, unrhyw achosion cyfreithiol (gan gynnwys darpar achosion cyfreithiol), neu b) at ddiben cael cyngor cyfreithiol, neu sydd fel arall yn angenrheidiol at ddibenion sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliau cyfreithiol.

5. Diogelwch

 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i amddiffyn diogelwch a chyfrinachedd unrhyw wybodaeth a rowch i ni. Fodd bynnag, ni allwn warantu diogelwch unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei ddatgelu ar-lein. Rydych yn derbyn y goblygiadau diogelwch cynhenid ​​o ddarparu gwybodaeth dros y rhyngrwyd ac ni fyddwch yn ein dal i ni yn gyfrifol am unrhyw dor diogelwch neu ddatgelu gwybodaeth oni bai bod prawf i ni fod yn esgeulus.

Unwaith y byddwn wedi cael eich gwybodaeth, er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad heb ei awdurdodi, rydym wedi cyflwyno trefnau ffisegol, electronig a rheoli addas i amddiffyn a diogelu'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar-lein.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cadw'r hawl i fonitro a thorri ar draws cyfathrebu at ddibenion busnes cyfreithlon.

6. Gwefannau cysylltiedig

 Efallai y byddwn yn cysylltu â gwefannau eraill nad ydynt naill o fewn ein rheolaeth neu berchnogaeth (gan gynnwys gwefannau sy'n perthyn i ddarparwyr). Unwaith y byddwch wedi gadael ein gwefan, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a rowch ar unrhyw wefan gysylltiedig o'n gwefan. Mae'r cysylltiadau hyn yn cael eu darparu fel hwylustod, ac nid yw cynnwys unrhyw ddolen yn awgrymu ardystiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o’r safle neu'r safbwyntiau, arferion neu wybodaeth a gynhwysir ar y safle, neu unrhyw gysylltiad gyda'i gweithredwyr. Drwy wneud defnydd o gysylltiadau o'r fath, rydych yn deall gall y datganiad cyfreithiol a’r polisi preifatrwydd perthnasol fod yn wahanol i'n rhai ni.

7. Cwcis

 I’n helpu i fordwyo’r wefan hon ac atal twyll efallai y byddwn yn anfon 'cwcis' o'r wefan hon i’ch cyfrifiadur. Mae cwcis yn ffeiliau sy'n storio gwybodaeth ar eich disg galed neu borwr sy'n golygu y gall ein gwefan adnabod eich bod wedi ymweld â'n gwefan o'r blaen. Maent yn ei gwneud yn haws i chi gadw eich dewisiadau ar y wefan, a thrwy weld sut yr ydych yn defnyddio'r wefan, gallwn deilwra'r wefan o amgylch eich dewisiadau a mesur defnyddioldeb y wefan. Mae cwcis yn caniatáu i ni gadw eich cyfrinair, os ydych yn ddefnyddiwr cofrestredig fel nad oes rhaid i chi ei ail-roi bob tro y byddwch yn defnyddio ein gwefan. Gallwch, pe baech yn dewis, ddiffodd y cwcis ar eich porwr a dileu pob cwci sydd wedi’i storio ar eich cyfrifiadur. Ni fydd unrhyw wybodaeth a gafwyd o’r cwci yn cael ei ddefnyddio gennym at ddibenion marchnata.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.