To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Telerau ac Amodau

Yn y Telerau ac Amodau hyn byddwn yn cyfeirio at http://www.investcolwynbay.co.uk, sy’n eiddo i, ac yn cael ei weithredu dan reolaeth olygyddol a chyfarwyddyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

1. Derbyn y Telerau

Drwy gael mynediad at gynnwys http://www.investcolwynbay.co.uk ("y Wefan") rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau a'r amodau a nodir yma ac rydych yn derbyn ein polisi preifatrwydd. Os ydych yn gwrthwynebu unrhyw un o'r telerau a'r amodau a nodir yn y cytundeb hwn, ni ddylech ddefnyddio unrhyw un o'r cynhyrchion neu wasanaethau ar y Wefan a gadael ar unwaith. 

Rydych yn cytuno na fyddwch yn defnyddio'r Wefan at ddibenion anghyfreithlon, a byddwch yn parchu’r holl gyfreithiau a rheoliadau perthnasol. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio'r wefan mewn ffordd a allai amharu ar berfformiad, llygru cynnwys neu fel arall leihau ymarferoldeb cyffredinol y Wefan. Rydych hefyd yn cytuno i beidio â pheryglu diogelwch y Wefan neu geisio cael mynediad i ardaloedd diogel neu wybodaeth sensitif.

Rydych yn cytuno i fod yn gwbl gyfrifol am unrhyw hawliad, traul, atebolrwydd, colledion, costau gan gynnwys ffioedd cyfreithiol y deuwn ar eu traws  sy'n deillio o unrhyw dorri ar y telerau a'r amodau a nodir yn y cytundeb hwn.

2. Addasu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cadw'r hawl i newid unrhyw ran o'r cytundeb hwn heb rybudd a bydd eich defnydd o'r Wefan yn cael ei ystyried fel eich bod yn derbyn y cytundeb hwn. Rydym yn cynghori defnyddwyr i wirio Telerau ac Amodau’r cytundeb hwn yn rheolaidd.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y disgresiwn llwyr i addasu neu ddileu unrhyw ran o'r wefan hon heb rybudd neu atebolrwydd sy'n codi o weithredu o'r fath.

3. Cyfyngiad ar ein Hatebolrwydd

 Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am ddifrod anuniongyrchol, arbennig, neu ganlyniadol, gan gynnwys unrhyw golled o ran busnes, refeniw, elw, neu ddata mewn perthynas â'ch defnydd o'r Wefan.

Ni fydd unrhyw beth yn y Cytundeb hwn yn gweithredu i wahardd unrhyw atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy'n codi o ganlyniad i esgeulustod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ei weithwyr neu asiantau.

4. Hawlfraint

Mae pob eiddo deallusol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fel nodau masnach, enwau masnach, patentau, dyluniadau cofrestredig ac unrhyw hawliau eiddo deallusol awtomatig eraill sy'n deillio o estheteg neu ymarferoldeb y Wefan yn parhau i fod yn eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Drwy ddefnyddio'r wefan rydych yn cytuno i barchu hawliau eiddo deallusol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a byddwch yn ymatal rhag copïo, lawrlwytho, trosglwyddo, atgynhyrchu, argraffu, neu fanteisio at ddiben masnachol unrhyw ddeunydd a gynhwysir o fewn y Wefan. 

5. Ymwadiad

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac yn gyfoes. Fodd bynnag, ni all Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu anhwylustod a achosir oherwydd dibynnu ar ddeunydd anghywir a geir ar y wefan hon.

Mae'r wybodaeth yn cael ei darparu ar y ddealltwriaeth na fydd y wefan yn gysylltiedig â rhoi cyngor ac ni ddylid dibynnu yn gyfan gwbl arni wrth wneud unrhyw benderfyniad cysylltiedig.

Mae'r wybodaeth a gynhwysir gyda'r Wefan yn cael ei darparu ar sail "fel y mae" heb unrhyw warantau yn cael eu mynegi neu eu hawgrymu mewn perthynas â chywirdeb, addasrwydd at y diben, cysondeb neu ddiogelwch unrhyw gydrannau o'r Wefan. 

Nid ydym yn gwarantu argaeledd di-dor y wefan http://www.investcolwynbay.co.uk ac ni allwn ddarparu unrhyw gynrychiolaeth y bydd defnyddio'r Wefan yn ddiwall.

6. Trydydd Partïon

Efallai y bydd y Wefan gynnwys hypergysylltiadau i wefannau a weithredir gan bartïon eraill. Nid ydym yn rheoli gwefannau o'r fath ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am eu cynnwys, nac yn cymryd unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â’u cynnwys. Nid yw’r ffaith ein bod wedi cynnwys hypergysylltiadau i wefannau o'r fath yn awgrymu unrhyw gymeradwyaeth o safbwyntiau, datganiadau neu wybodaeth a gynhwysir ar wefannau o'r fath.

Gallai digwyddiadau a restrir ar y wefan hon gynnwys rhai a drefnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ogystal â'r rhai a drefnir gan gyrff eraill. Mae rhai o'r cyrff hyn yn sefydliadau masnachol.  Nid yw cael ein cynnwys ar y rhestr Digwyddiadau hon yn datgan nac yn awgrymu unrhyw gymeradwyaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer y digwyddiad, y trefnwyr, neu eu barn. Nid ydym yn sicrhau cyhoeddi'r holl ddigwyddiadau ac rydym yn cadw'r hawl i dynnu’r rhestrau. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am ddigwyddiadau yr ydym yn hysbysebu ar ein gwefan sydd heb eu trefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Dylid gwneud ymholiadau pellach yn uniongyrchol â’r  trefnwyr bob amser. 

7. Datgysylltiad

Os caiff unrhyw ddarpariaeth o’r Cytundeb hwn ei ddal i fod yn annilys neu'n anorfodadwy, bydd darpariaeth o'r fath yn cael ei ddileu a bydd y darpariaethau sy'n weddill yn parhau mewn grym.

8. Cyfraith Llywodraethu ac Awdurdodaeth

Bydd y Cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu gan gyfreithiau Lloegr ac mae unrhyw ddefnyddwyr o’r Wefan drwy hyn yn cytuno i gael eu rhwymo’n gyfan gwbl gan awdurdodaeth llysoedd Lloegr heb gyfeirio at reolau sy'n llywodraethu dewis o gyfreithiau.

9. Adborth 

Os byddwch yn darganfod unrhyw wybodaeth ar ein tudalennau gwe y credwch i fod yn anghywir neu’n amhriodol, rhowch wybod i ni yn baylife@conwy.gov.uk.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.